Ry tanora namako !

Mon jeune ami!

O ry tanora namako,

Hianao no fahazavan’izao tontolo izao,

(Aoka) ho hita ny fahazavanao

Mba hankalazana sy hiderana

Ny Tompo Andriamanitra

Koa ento ny jiro ho hita

Ho hitan’ireo izay mila

Ny hatsaran’Ilay Mpamonjy !

Mon jeune ami,

Tu es la lumière de ce monde

Que ta lumière soit visible

Pour glorifier et louer

Notre Seigneur Dieu

Ainsi porte cette lumière

A ceux qui ont besoin de voir

La bonté du Sauveur

“Hianareo koa dia vavolombelona hanambara” hoy I Jesoa,

Mandehana, mijoroa

Ry tanora namako ô,

Momba antsika ny Tompo,

(Aoka) ho fianarana amin’ny fitondran-tena

Sy amin’ny fitiavana

Sy amin’ny finoana

Ary fahadiovana !

“Vous serez aussi des témoins” a dit Jésus

Lève-toi et va,

Mon jeune ami,

Car le Seigneur t’appelle

Pour être un modèle par ta conduite

Ton amour

Ta foi

Et ta pureté!

Télécharger la version instrumentale

Télécharger les Paroles en PDF

Télécharger le SOLFA en PDF